ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยสถาบัน

กองทุนวิจัยสถาบัน สนับสนุนทุนวิจัยดังต่อไปนี้

ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่

ทุนพัฒนานักวิจัย

ทุนพัฒนากลุ่มและเครือข่ายวิจัย

ทุนพัฒนาวิจัยประยุกต์

ทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

ทุนวิจัยเพื่องานนิทรรศการ

ทุนสร้างสรรค์ศิลปะ

ทุนภายมต้บันทึกข้อตกลงฯ

ทุนศาสตราวิจัย

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ