วารสารสถาบัน

KMITL Science and Technology Journal

เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดออกเผยแพร่จำนวน 2 ฉบับต่อปี ซึ่งหน่วยงานหลักที่สนับสนุนการดำเนินงานวารสารและสนับสนุนงบประมาณการจัดพิมพ์วารสาร 

ชื่อย่อ KMITL Sci. Tech. J. 

เลข ISSN:  1905-2367 

เว็บไซต์วารสารปัจจุบัน https://www.tci-thaijo.org/index.php/kmitlstj/index/


KMITL-STJ